Školní poradenské pracoviště

 • Vedoucí pracoviště - koordinátor: Mgr. Simona Pokorná ředitelka školy
 • Školní psycholog: Mgr. et Mgr. Šárka Hlaváčová
 • E-mail: psycholog@zsnamrep.cz
 • Tel: 602101905

Poskytuje poradenské služby dětem, rodičům, učitelům na ZŠ nám. Republiky, ZŠ Cacovická a na MŠ Cacovická. 

Podílí se na monitorování a řešení výchovných a výukových potíží v ZŠ i MŠ.
Úzce spolupracuje s vyučujícími češtiny pro děti s OMJ a dalšími odbornými pracovníky (PPP, dětský lékař, OSPOD …).

V rámci MŠ:

 • spolupráce s učiteli a rodiči v předškolní přípravě dětí (individuální konzultace, besedy)
 • psycholog provádí včasné screeningové vyšetření školní zralosti, během následné konzultace rodiče seznamuje s průběhem vyšetření a s návrhy doporučení pro další práci ve školce i doma
 • psycholog se s rodiči/zákonnými zástupci pravidelně setkává, společná práce je zaměřena na podporu dozrávání kognitivních funkcí, které jsou důležité pro zvládnutí trivia a požadavků první třídy (grafomotorika/vizuomotorika, zrakové a sluchové vnímání, prostorová představivost, početní představy), dále na emoční a sociální oblast, pozornost a pracovní zralost
 • spolupráce s paní učitelkami při komunikaci s ŠPZ

V rámci ZŠ:

 • individuální konzultace s žáky, učiteli, asistenty pedagoga, rodiči
 • spolupráce s třídními učiteli na přípravě podkladů pro vyšetření žáků a žákyň v PPP (Dotazník ZŠ, Vyhodnocení PO)
 • spolupráce s učiteli při řešení výukových/výchovných potíží žáků a žákyň
 • spolupráce s třídními učiteli, konzultace konkrétních výchovných potíží a vztahů ve třídě, pozorování a interakce se třídou
 • účast na zápisu do 1. třídy
 • screening dětí v 1. třídě
 • na podnět třídních učitelů provádí psycholog konzultaci výchovných potíží nebo vyšetření výukových potíží, s výsledky seznamuje rodiče, v případě potřeby nastavuje PO1/PLPP včetně doporučení nejen pro školu, ale i pro domácí prostředí tak, aby rozvrh/obsah práce odpovídal rytmu a možnostem konkrétní rodiny
 • účast na poradách ŠPP, výchovných komisích, pedagogických poradách

Speciální pedagog:

 • Mgr. Andrea Volcová
 • Mgr. Ester Fišerová
 • Mgr. Lenka Žádníková

Zodpovídá za reedukaci specifických poruch učení. Vede nápravná cvičení specifických poruch učení u žáků. Vychází přitom z individuálních vzdělávacích programů. Ty sestavuje spolu s třídním učitelem, školním psychologem a výchovným poradcem na základě posudků PPP. Školní speciální pedagog má na starost především nápravy, dále se podílí na přípravě podkladů pro speciálně- pedagogická vyšetření žáků.

 • Metodik prevence: Mgr. Lenka Žádníková

Zodpovídá za obsah a průběh primárně preventivních aktivit na škole. Poskytuje informace pro rodiče a žáky k řešení vzdělávacích a výchovných problémů. Zachycuje a se školním psychologem konzultuje výchovné problémy žáků. Zajišťuje výchovná opatření v rámci školy. Sestavuje a každý rok aktualizuje Minimální preventivní program.

 • Výchovný poradce: Mgr. Martina Hopjanová

Je garantem profiorientace žáků devátých, popř. pátých tříd. Spolupodílí se na přípravě, průběhu a vyhodnocení komplexní diagnostiky studijních předpokladů žáků (9. event. 5 tříd). Společně se školním psychologem poskytuje odborné poradenství a individuální konzultace zákonným zástupcům a žákům při výběru vhodného studijního programu. Je v úzkém kontaktu s PPP. 
Úzce spolupracuje se speciálním pedagogem při řešení problematiky žáků s SPU a IVP.