Základní škola

Základní údaje

ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno
náměstí Republiky 10
614 00 Brno

Součástí školy je mateřská škola se sídlem na Cacovické 6.

Vzdělávací program:

ŠVP ZŠ J.A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 pro základní vzdělávání, platný od 1.9.2007.

Mateřská škola: Pracuje podle ŠVP Ruku mi dej a půjdeme poznávat svět.

IZO: 048512184

EU peníze školám

 • Pokud máte zájem o materiály, kontaktujte nás prosím na email: vedeni@zsnamrep.cz

Kdo jsme?

 • jsme již více než století součástí obce Husovic a později Brna-severu
 • máme oba stupně základní školy, jsme úzce propojeni s mateřskou školou
 • jsme školou komunitní, s rodinou atmosférou, snažíme se maximálně vycházet vstříc individuálním potřebám svých žáků. Vedle výuky běžně a nadprůměrně talentovaných dětí máme rozsáhlé zkušenosti se vzděláváním dětí znevýhodněných a těch, u nichž je vztah ke vzdělávání potřeba teprve budovat. Odborná práce se specifickými nároky je samozřejmostí, nadaní ani „běžní“ žáci se ale rozhodně neocitají ve stínu potřeb svých spolužáků.
 • nabízíme velmi dobrou komunikaci učitelů s žáky, vstřícný a klidný přístup učitelů, přátelské klima v průběhu vzdělávání, ale i schopnost žáků samostatně pracovat a ohleduplné chování žáků k sobě navzájem. Vedle vzdělávacího poslání patří k prioritám výchova a podpora osobnostních kvalit v duchu hesla „důvěra – slušnost – kázeň“.
 • důraz klademe i na průběžné řešení případných obtíží, které mohou být na větších školách přehlíženy, spolupracuje na doučování žáků, s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem a s Odborem sociální péče o děti.
 • Výchovná práce předpokládá nejen sehraný učitelský sbor, ale i dobrou spolupráci s rodiči. Že i oni jsou nedílnou součástí komunity školy je ostatně dobře vidět i na ochotě rodičů pomoci s přípravou akcí školy, přispět pomocnou rukou při práci na jejím prostředí.

Co chceme?

Chceme (po)rozumět našim žákům, nárokům dnešního světa i regionu, ve kterém se nacházíme. Jen tak můžeme učit efektivně a smysluplně. Proto se řídíme vlastní školní devítkou (filozofie školy):

 1. vytvářet pohodové školní prostředí – porozumět pozitivnímu klimatu školy;
 2. zdravě učit – porozumět potřebě vzdělávat se;
 3. vychovávat lidskou osobnost – porozumět jí;
 4. integrovat – porozumět inkluzivnímu vzdělávání;
 5. vytvářet informační prostředí – porozumět práci s informacemi;
 6. sportovat a pořádat společné výlety – porozumět tomu, že učit se nemusíme jen ve škole;
 7. mít preventivní program – porozumět nebezpečí, které na nás číhá;
 8. komunikovat s veřejností – porozumět partnerství;
 9. vytvářet podmínky pro další vzdělávání – porozumět potřebě celoživotně se vzdělávat.

Nenecháme nikoho na holičkách. Žákům nabízíme speciální výuku českého i cizího jazyka. Náš integrační program startuje již po zápisech do prvních tříd a končí na konci deváté třídy. Na škole působí školní poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence).

A naši žáci?

... prostě chceme, aby děti chodily do školy rády a abychom je dobře
připravili pro život ...
a vyrostli z nich svobodní a odpovědní lidé

Co chceme, aby o sobě mohl říct absolvent naší školy na konci deváté třídy.

 1. Zvládám učivo podle školního vzdělávacího programu. Vědomosti, které jsem získal/a, dokážu využít v běžném životě.
 2. Rozumím tomu, co čtu. Své myšlenky umím srozumitelně formulovat písemně i ústně.
 3. Ke své práci využívám IT technologie.
 4. Domluvím se anglickým jazykem ve většině běžných situací, zvládám základní komunikaci v dalším cizím jazyce.
 5. Pracuji samostatně, zároveň mi nedělá problém být součástí pracovní skupiny.
 6. Umím prezentovat výsledky své práce. Kriticky ohodnotím práci svou i svých kamarádů a pracuji na zlepšení nedostatků.
 7. Dokážu se domluvit v různých společenských situacích. Rozlišuji, s kým jednám a jak se k němu mám chovat.
 8. Je mi jasné, že dnešní svět je plný příležitostí i nástrah. Vím, jak využít příležitosti, a dokážu zhodnotit riziko při svých činnostech.
 9. Znám své povinnosti. Přijímám odpovědnost za své činy.
 10. Jednám přímo, čestně a nelžu.
 11. Neposuzuji lidi podle barvy pleti, vyznání, či vzhledu.
 12. Jsem spoluodpovědný za místo a společnost, ve které žiji. Dokážu aktivně vstoupit do společenského dění.
 13. Vím, co je důležité a vhodné pro moji fyzickou i duševní pohodu.

Mgr. Simona Pokorná

Ředitelka školy

 • Výuka předmětů: Čj, Ov
 • Budova: náměstí Republiky
 • Kabinet: ředitelna
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: vedeni@zsnamrep.cz

RNDr. Dagmar Fialová

Zástupkyně ředitelky

 • Výuka předmětů: M, Inf, Pč
 • Budova: náměstí Republiky
 • Kabinet: kancelář zástupce ředitele
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: zastupkyne@zsnamrep.cz

Mgr. Eva Bezlojová

1.A

 • Budova: náměstí Republiky
 • Kabinet: 1.A
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Mgr. Zuzana Bartušková

2.A

 • Budova: náměstí Republiky
 • Kabinet: 2.A
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Mgr. Jiří Jelínek

2.B

 • Budova: Cacovická
 • Výuka předmětů: spec, Vv, Pv
 • Kabinet:
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Mgr. Iva Martinásková

3.A

 • Budova: náměstí Republiky
 • Kabinet: 3.A
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Mgr. Andrea Volcová

4.A

 • Budova: náměstí Republiky
 • Kabinet: 4.A
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Mgr. Zdena Hutárková

4.B

 • Budova: Cacovická
 • Kabinet: 4.B
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: hutarkova@zsnamrep.cz

Mgr. Zuzana Žáčková

5.A

 • Budova: náměstí Republiky
 • Kabinet: 5.A
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Mgr. Lenka Marecká

6.A

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: Nj, Ov, Rv, Vv
 • Kabinet: kabinet Cj-Nj
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: marecka@zsnamrep.cz

Mgr. Lenka Žádníková

7.A

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: F, Ch
 • Kabinet: kabinet Př-F
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: zadnikova@zsnamrep.cz

Mgr. Aleš Břicháček

8.A

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: M, Inf
 • Kabinet: kabinet M
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Mgr. Jiří Bernkopf

8.B

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: Čj, Hv
 • Kabinet: Př-F
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: bernkopf@zsnamrep.cz

Mgr. Kateřina Hanzalová

9.A

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: Př, Inf, Tv
 • Kabinet: kabinet Př-F
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: hanzalova@zsnamrep.cz

Mgr. Zdenka Pokorná

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: Aj
 • Kabinet: kabinet Aj-Z
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: pokornaz@zsnamrep.cz

Mgr. Jiřina Prokešová

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: Z, Pv
 • Kabinet: kabinet Aj-Z
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: prokesova@zsnamrep.cz

Mgr. Kristýna Pazourková

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: Čj
 • Kabinet: kabinet Čj-Nj
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: grablova@zsnamrep.cz

Mgr. Marie Adensamová

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: M, Vv, Pv
 • Kabinet: kabinet Př-F
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: adensamova@zsnamrep.cz

Mgr. Martina Čichoňová

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: Čj, D, Vl
 • Kabinet: kabinet Aj-Z
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
 • E-mail: cichonova@zsnamrep.cz

Bc. Tadeáš Sádecký

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: Tv, Ov, Rv
 • Kabinet:
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Mgr. Irena Turlandová

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: Aj
 • Kabinet: 3.A
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Mgr. Eva Xu

 • Budova: náměstí Republiky
 • Výuka předmětů: Aj
 • Kabinet: Aj-Z
 • Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Dita Mrázková

Družina - vedoucí vychovatelka

Mgr. Marie Matějková

Družina - vychovatelka

Dominika Špetlová

Družina - vychovatelka

Mgr. et Mgr. Šárka Hlaváčová

Školní psycholog

Bc. Zuzana Sluková

Sociální pedagog

Asistenti:

 • Ing. Jana Hagarová
 • Michaela Vinská
 • Monika Hašlarová
 • Mgr. Irena Turlandová
 • Olena Ryvkina
 • Mgr. Kateřina Kubařová
 • Mgr. Alice Antošovská
 • Mgr. Irena Čípová
 • Mgr. Svatava Drtilová
 • Nataliia Iakubchak
 • Natalie Pokorná

Provozní zaměstnanci:

 • Hospodářka: Jiřina Dubnová
 • Ekonomka: Jarmila Dvořáčková
 • Školník: Jan Ondečko
 • Výdej stravy: Ivana Synková

Školní parlament, složený ze dvou volených zástupců z pátého až devátého ročníku, se schází jednou měsíčně s ředitelkou školy.

Novodobá historie českého školství v Husovicích se datuje od ledna 1874. Do té doby husovické děti docházely do škol v sousedních čtvrtích , nejvíce do katolické školy v Zábrdovicích. V roce 1873 se husovičtí radní rozhodli otevřít od následujícího roku českou jednoletou trojtřídku. Škola byla umístěna v budově bývalého hostince na Cacovické ulici č.6 (tato budova dnes slouží jako školní družina). Toto zařízení mělo k dispozici pouze dvě učebny pro 350 žáků.

V roce 1891 bylo zřízeno deset oddělených tříd, pět chlapeckých a pět dívčích. O čtyři roky později bylo toto školské zařízení s českým vyučovacím jazykem přemístěno na Palackého ulici (dnes Dukelská?) a na Cacovické byla otevřena německá škola. Obě školy dostávaly finanční podporu od husovické radnice.

Na počátku 20.století přestala škola na Palackého dostačovat pro velký počet husovických žáků. Radnice se tedy rozhodla pro výstavbu další školní budovy na náměstí Komenského, dnes náměstí republiky č.10. Ta byla otevřena v roce 1902.

Do nové školy docházel jako žák v letech 1913 - 1916 později známý český básník František Halas, rodák z Husovic.

Po vzniku Československé republiky byly všechny tři školní v Husovicích sloučeny v jedno školské zařízení. Sjednocené školské zařízení bylo české, děti používající německý jazyk ale na škole zůstaly , němčina se vyučovala jako nepovinný jazyk. Samostatná obecná smíšená škola byla slavnostně otevřena 21.září 1919. Nastoupilo do ní více než 400 žáků. Škola zajišťovala pro své žáky vedle výuky i péči o jejich zdravotní stav a vyvíjela rovněž charitativní činnost pro nejchudší děti. Zajišťovala jim stravování, šatstvo, boty, učebnice.

Na podzim 1938 byla školní budova dána k dispozici armádě pro její potřeby při mobilizaci. Vyučování bylo obnoveno až 6.října. Do činnosti školy v březnu 1939 zasáhly protektorátní úřady. Odstranily vše, co připomínalo první republiku , včetně státních symbolů. Problematický byl zejména školní rok 1944 / 1945. Koncem dubna 1945 muselo být vyučování přerušeno kvůli leteckým poplachům. Budova na Cacovické ulici byla poškozena. Po obnovení výuky se školní rok protáhl až do poloviny července.

Po roce 1945 pokračovalo utváření jednotného školského systému. Na počátku 50.let byla zavedena povinná výuka ruského jazyka. Na přelomu 70. a 80.let se škola musela vyrovnat s příchodem silných ročníků. Třídy byly přeplněné, počet žáků se pohyboval od 450 do 550. Budova postavená v roce 1902 se dočkala rozsáhlejší rekonstrukce až ve školním roce 1979 / 1980. Zásadní rekonstrukce se školní budova dočkala až na počátku 90. let.